Programa Ajudes 2011

programa ajudes

Documentació a entregar:

Per a la sol·licitud de la subvenció

D’acord amb el que establix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu sector públic, la informació i la documentació requerides per a la tramitació de la sol•licitud figuraran en el model de sol•licitud

El termini de presentació de sol•licituds acabarà el el 7 d'Abril de 2011.

Per a la justificació de la subvenció

La documentació justificativa s’haurà de presentar a la Cambra de Comerç corresponent.

El termini de presentació de la documentació justificativa acabarà el 20 d’Octubre de 2011. Si la justificació no es presenta en este termini, s'entendrà que es renuncia a l'ajuda i que la subvenció queda sense efectes.

Els beneficiaris hauran de justificar els gastos pel total de la quantitat sol•licitada.

En qualsevol cas, els beneficiaris hauran de justificar la realització, almenys, d’un 50% de la quantitat sol•licitada que va constituir la base de la subvenció concedida. Si no es supera este mínim, es considerarà no justificada adequadament la realització de l’activitat i, per tant, no es procedirà al pagament de la subvenció.

En cas de justificar gastos, descomptat l'IVA, per un import total inferior al de la sol•licitud, però que supera el 50% de la quantitat sol•licitada, la subvenció es minorarà proporcionalment a l'import dels gastos efectivament justificats.

Per a justificar adequadament la subvenció caldrà presentar, degudament complimentat, el model de compte justificatiu que figura en l’annex IV de la convocatòria què haurà de ser firmat per la persona representant de l’entitat. (pdf descarregar model)

En el compte justificatiu figurarà:

 1. Les dades identificatives de l’entitat i de l’activitat subvencionada.
 2. La declaració responsable sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació justificativa aportada així com el compromís de conservar i de posar a la disposició de la Conselleria d’Educació i de la cambra de comerç corresponent, la documentació original durant el temps de vigència de l’expedient.
 3. La relació dels gastos, dels perceptors i del detall de les factures corresponents amb què es justifiquen els gastos pagats per a la realització de l’activitat subvencionada.
 4. Si l’activitat ha sigut finançada, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’estos fons a l’activitat subvencionada. En tot cas, la confluència de subvencions, ajudes econòmiques o altres ingressos no podrà superar el pressupost que hi havia previst en la sol•licitud i sobre el qual se li va concedir la subvenció.
 5. A més de la informació anterior, s’haurà d’aportar:
  1. Per a la retolació: dos fotografies del rètol instal•lat que ha sigut subvencionat.
  2. Per a la denominació de productes i/o etiquetatge: dos mostres de l’etiquetatge del producte o del material que ha sigut subvencionat.
  3. Per a la documentació administrativa, tècnica, informàtica i l’edició de guies i catàlegs: Dos mostres del material que ha sigut subvencionat. En el cas de la pàgina web, s’haurà d’aportar l’adreça electrònica corresponent.