Àrees d'especialització

Les nostres àrees d’especialització i coneixement

Comerç Exterior
Comerç i Territori Pateco
Creació d’empreses
Formació i ocupació
Indústria i medi ambient
Projectes i fons UE
Turisme

Comerç exterior

El Consell i les Cambres de la Comunitat Valenciana mantenen una política sostinguda d’enfortiment de la internacionalització de les empreses mitjançant un conjunt d’activitats que considerem són exemple d’èxit i generen un actiu materialitzat en la consolidació de:

 • Una experiència acumulada de col·laboració entre les Cambres i el sector empresarial, sovint referida com a exemple en els diferents fòrums d’internacionalització.
 • Una oferta de serveis de suport a la internacionalització que en múltiples ocasions ha sigut pionera en el context nacional.
 • Un know-how que es concreta en instruments, persones i contactes amb capacitat de projecció al futur i cap a nous àmbits en la internacionalització de la Comunitat Valenciana.

El principal objectiu de les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana és interioritzar la Intel·ligència Econòmica com un eix vital per a la millora de la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana. Per a això tenim activat una Unitat d’Intel·ligència Competitiva per a la internacionalització, que ens dota d’informació estratègica a nivell sectorial de manera transversal

Creació d'empreses

El servei de creació d’empreses es configura com un centre integral de serveis a l’emprenedor organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana que permet ajudar-te a decidir sobre les qüestions més importants del teu futur negoci i a resoldre tots els dubtes que et sorgisquen sobre el teu projecte empresarial:

 • Informar els emprenedors sobre els aspectes generals a tindre en compte a l’hora de plantejar-se la creació d’una empresa.
 • Informar sobre les diferents formes jurídiques que contempla la legislació espanyola.
 • Prestar un servei d’informació i assessorament a l’emprenedor, previ a la creació de l’empresa, sobre totes les obligacions comptables, fiscals i laborals a les quals hauran de fer front el nou empresari.
 • Realitzar cadascun dels tràmits administratius necessaris, tant de caràcter general com específic, per a la posada en marxa de l’activitat empresarial.
 • Informar sobre les ajudes i subvencions a les quals es pot acollir l’emprenedor.
 • Assessorar l’emprenedor durant la vida de l’empresa orientant i assessorant l’emprenedor de manera que s’assegure la pervivència en el temps de l’activitat empresarial iniciada.

Formació i ocupació

A través d’aquest àrea, el Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana treballa per a millorar l’ocupabilitat, desenvolupar projectes de dinamització del teixit socioeconòmic valencià, formació per a treballadors i autònoms, etc., per al que duu a terme diversos projectes a aquest efecte.

Projectes i fons UE

El Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana compten amb àmplia i contrastada experiència en la preparació, gestió i execució de Fons Europeus, tant en projectes de gestió directa, com els Fons Estructurals (FEDER i FSE) dels diferents Programes Operatius nacionals i regionals, així com en projectes transnacionals de concurrència competitiva de convocatòries publicades directament per la Comissió Europea, en el marc dels programes, Interreg Europe, Interreg Sudoe i Interreg Med, Horitzó 2020, COSME, entre altres, amb la finalitat de realitzar actuacions innovadores amb altres socis europeus en favor de les empreses de la Comunitat Valenciana en el seu camí cap a la digitalització, la formació, la sostenibilitat i la internacionalització.

El Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana és membre de la Xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN), la major xarxa de suport a les PIMES per a desenvolupar el seu ple potencial i la seua capacitat innovadora a través de la internacionalització, la transferència de tecnologia, i l’accés a projectes i finançament de la Unió Europea, que està formada per més de 600 organitzacions de més de 50 països i amb més de 3.000 experts, a través del Consorci SIEMED, www.seimed.eu

Les Cambres de Comerç tenen una Delegació a Brussel·les per a donar suport als interessos de les nostres empreses davant les diferents institucions de la Unió Europea, i participen en EUROCAMARAS, l’Associació Europea de Cambres de Comerç, organització que representa a més de 2.000 Cambres de tota Europa, www.eurochambres.eu

Indústria i medi ambient

La qualitat, sostenibilitat i minimització de l’impacte mediambiental de les activitats econòmiques són valors fonamentals en l’entorn socioeconòmic en el qual es desemboliquen les empreses de la Comunitat Valenciana.

El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, conscient de la importància que té la inclusió de la dimensió mediambiental en la gestió empresarial, de manera que es puga passar de la sensibilitat i l’interés al desenvolupament de programes, tècniques i sistemes que asseguren la qualitat i protegisquen el medi ambient, ha vingut col·laborant durant anys amb la Conselleria competent en matèria de medi ambient en una sèrie d’actuacions tendents a estimular el mercat de la reutilització, reciclatge i valorització de residus, fomentant la prevenció dels mateixos i informant sobre temes ambientals i eines de gestió ambiental d’interés per a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Per Resolució de 24 d’abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, es refon i actualitza la delegació en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funciones competència de la citada direcció general.

Turisme

El turisme és un sector estratègic per a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa s’ha d’assegurar la competitivitat de les empreses d’aquest sector, incrementant el valor afegit de l’activitat turística, mitjançant l’orientació al client, la gestió de la qualitat integral i la diversificació de productes i mercats.

El Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i les cinc Cambres que l’integren tenen com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. Per això defensen i reconeixen al sector turístic empresarial de la Comunitat, secundant-lo amb actuacions que el posicionen com a referent a nivell nacional i internacional, garantint les sinergies amb altres sectors econòmics que contribuïsquen a una millora en la qualificació del model productiu valencià.

Les actuacions que realitzen el Consell i les Cambres, en l’àrea de turisme, van encaminades a fomentar la competitivitat empresarial entre les pimes turístiques, capacitant-les i consolidant-les mitjançant fórmules personalitzes.

Per a això es compta amb un equip de treball ampli, cohesionat i coordinat i amb una sèrie de requisits importants per a la seua activitat com són entre altres:

 • Capacitat de cobertura de tot el territori de la Comunitat Valenciana.
 • Alt grau de coneixement del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana en matèria turística.
 • Trajectòria i prestigi en matèria de Qualitat Turística.
 • Acreditats per TURESPAÑA en els perfils d’avaluador i formador/assessor en el Sistema -Integral de Qualitat Turística en Destins.
 • Alt grau de coneixement i experiència en la realització de Diagnòstics i Plans de Qualitat Turística.
 • Alta valoració ser Delegació Territorial de l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE).

Pateco

L’Oficina Pateco – Comerç i Territori, és una unitat tècnica especialitzada en comerç del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. És un centre de coneixement, assessorament tècnic i gestió de projectes l’objectiu dels quals és l’anàlisi i dinamització de l’ecosistema de la distribució comercial en la Comunitat Valenciana.

L’Oficina Pateco desenvolupa funcions d’assessorament i suport a les administracions públiques, les Cambres de Comerç i altres agents socioeconòmics. Impulsa la transformació de l’economia urbana i col·labora en l’elaboració, desenvolupament, execució i seguiment dels plans per a l’increment de la competitivitat del sector del comerç.

Juntament amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball gestiona el Pla d’Impuls a la transformació digital del comerç i l’artesania de la Comunitat Valenciana 2018 – 2023 (www.retaildigital.es).

També desenvolupa el treball de suport tècnic al Pla d’Acció Territorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, (www.patsecova.es) i té les funcions d’Oficina Tècnica del Pla, òrgan de suport, assessorament tècnic i consulta per a la tramitació, implementació i execució del Pla.

Amb les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana desenvolupa serveis, plans i programes que ofereixen recursos i eines per a facilitar la presa de decisions i millorar la competitivitat dels comerços i negocis d’artesania, com són Pla d’Innovació i Sostenibilitat Comercial, amb la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat Valenciana i el Programa de Comerç Minorista, amb la Secretaria d’Estat de Comerç i la Cambra d’Espanya.