Amb aquesta publicació es pretén, a través d’una redacció senzilla i de fàcil comprensió, informar els principals públics afectats per aquest Decret. L’objectiu és facilitar el seu compliment, posant al seu abast les claus per a una millor interpretació d’aquest.

La contaminació acústica s’ha convertit en un dels problemes mediambientals més importants en l’actualitat i, en particular, en la Comunitat Valenciana. De fet, els estudis realitzats indiquen l’existència d’uns nivells de soroll per damunt dels límits màxims admissibles per organismes internacionals i per la Unió Europea; circumstància que està en la base d’alteracions com: pèrdua d’audició, falta de concentració, estrés, pertorbació del somni i, fins i tot, determinades malalties cardíaques.

Per a avançar en la solució d’aquest problema, la Unió Europea va aprovar la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, que va ser transposada a l’ordenament jurídic espanyol en la Llei 37/2003, de 14 de novembre, del Soroll. Per part seua, la Generalitat Valenciana, anticipant-se a la normativa estatal, va aprovar la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció contra la Contaminació Acústica (DOGV 4.394), que de moment ha sigut desenvolupada reglamentàriament mitjançant el Decret 19/2004, de 13 de febrer, de la Generalitat, pel qual s’estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor (DOGV 4.694), i mitjançant el Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Generalitat, pel qual s’estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.

Aquest últim decret estableix els mecanismes de control del soroll produït per les activitats, obres i serveis, així com les limitacions i procediments de determinació d’aquest, excloent-se d’ell la regulació del soroll produït pels mitjans i per les infraestructures de transport.

El Decret 266/2004 té per objecte desenvolupar els preceptes continguts en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, establint els mecanismes de control del soroll originat en activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, així com les limitacions i procediments d’avaluació.

Més informació:

Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana
Pl. Alfons el Magnànim, 12-2
46003 VALÈNCIA
Tel.: 96 353 40 72