S’ha publicat una guia senzilla per a entendre i conéixer els requisits administratius que la legislació mediambiental vigent en aquesta matèria, exigeix a les empreses, amb la finalitat de previndre i reduir l’impacte mediambiental de l’ús i gestió d’envasos.

La guia s’ha concebut per a donar una informació àgil de la legislació europea (Directiva 94/62/CE i Directiva 2004/12/CE) i nacional (Llei 11/1997 i RD 782/1998), així com dels requisits exigits per la legislació mediambiental a l’hora de gestionar envasos. Un dels majors reptes mediambientals en l’actualitat, és la gestió dels residus i, en particular, dels residus d’envasos. L’espectacular augment de la producció i consum d’envasos està generant una gran quantitat de residus que podent-se valorar, s’estan destinant a l’eliminació (abocadors i incineració sense recuperació d’energia). Aquesta tendència ha de canviar si es vol aconseguir un autèntic desenvolupament sostenible, el qual persegueix compatibilitzar el creixement econòmic, la preservació de l’entorn natural i el desenvolupament social.

El medi ambient és un factor de competitivitat empresarial i un motor econòmic. El respecte al medi ambient és la via adequada per a aconseguir un desenvolupament adequat per a la nostra societat.

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu és necessari augmentar l’eficiència de tot procés, servei i producte, minimitzant el consum de matèries primeres i energia, reduint la producció de residus, emissions i abocaments, i especialment dels envasos i embalatges.

Més informació:

Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana
Pl. Alfons el Magnànim, 12-2
46003 VALÈNCIA
Tel.: 96 353 40 72