El manual sobre la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i el Reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant Decret 127/2006, de 15 de setembre, ofereix una síntesi dels dos textos en la qual s’exposen, de manera clara i esquemàtica, els procediments que corresponen als instruments d’intervenció administrativa i als registres ambientals que aproven els citats textos.