Per a possibilitar les actuacions que han de realitzar-se per a complir amb la normativa vigent en matèria de medi ambient i que aquestes actuacions siguen validades per l’Administració competent s’ha creat el Registre d’Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA’s) i s’han establit els requisits que han de complir aquestes entitats, regulats a través del Decret 229/2004, de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’estableixen les funcions de les Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental i es crea i regula el seu registre.

El Registre d’Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental està adscrit a la Conselleria competent en matèria de Medi Ambient, sent l’òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds d’inscripció en el Registre, així com per a la gestió d’aquest, la Direcció General per al Canvi Climàtic.

La Llei 2/2006, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i el reglament que la desenvolupa, el Decret 127/2006, regulen instruments d’intervenció administrativa i preveuen l’actuació de les Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental en el marc d’aquests instruments.

Tot això suposa que les Entitats Col·laboradores han de disposar d’una capacitat i solvència suficient per a poder actuar en el camp de la prevenció i control de la contaminació.

El Decret 29/2007, de 9 de març, del Consell, pel qual es modifica el Decret 229/2004, àmplia les seccions o camps d’actuació de les Entitats Col·laboradores.

A causa de la importància d’aquestes Entitats Col·laboradores i amb la finalitat de donar-les a conéixer més a fons: què són, les seues funcions, camps d’actuació… el Centre de Tecnologies Netes en col·laboració amb les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i el seu Consell, han elaborat una Guia sobre Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental.