Funcions

D’acord amb la normativa aprovada pel Consell de la Generalitat Valenciana, aquestes són les principals funcions del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana

FUNCIONS DE CARÀCTER INSTITUCIONAL:

 • Representar al conjunt de les Cambres davant les administracions públiques, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya i altres entitats, públiques o privades, en l’àmbit autonòmic i estatal.
 • Impulsar, coordinar i dirigir les actuacions comunes del conjunt de les Cambres en la Comunitat Valenciana. Aquesta funció s’exercirà especialment en els plans camerals d’internacionalització i competitivitat establits en els articles 22 i 23 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, així com dels quals es pogueren derivar de les funcions públic-administratives contemplades en l’article 3 d’aquesta llei o en els plans que puguen desenvolupar-se per al conjunt de les Cambres d’Espanya, d’acord amb l’administració estatal, quan afecte la Comunitat Valenciana en el seu conjunt.
 • Assessorar a la Generalitat en temes referents al comerç, la indústria, els serveis i la navegació, a iniciativa pròpia o quan així siga requerit per aquesta, així com proposar-li quantes reformes estime necessàries per a la defensa i foment d’aquells.
 • Col·laborar amb la Generalitat, en els supòsits en què siga requerit per aquesta, informant o realitzant estudis, estadístiques, projectes, treballs i accions que afavorisquen el desenvolupament territorial i empresarial i la vertebració econòmica de la Comunitat Valenciana, especialment quan afecten l’ordenació del territori, la localització i ordenació comercial i industrial, el turisme, el medi ambient, l’emprenedoria i la competitivitat empresarial, la promoció exterior de la Comunitat Valenciana i les infraestructures que contribuïsquen a millorar l’eficiència empresarial.
 • Informar dels projectes de normes emanats de la Generalitat que afecten directament els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, en els casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic determine.
 • Representar al Consell en l’òrgan superior de govern de les institucions firals, conforme al que es disposa en la corresponent normativa.

FUNCIONS DE CARÀCTER CORPORATIU:

 • Coordinar i impulsar accions que afecten les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana especialment en les següents àrees:
 • Foment i suport de les activitats de comerç exterior i internacionalització de les empreses.
 • Formació empresarial.
 • Informació empresarial.
 • Elaboració d’informes i estadístiques sobre aspectes relacionats amb l’activitat productiva.
 • Elaboració d’estudis i propostes relacionats amb l’ordenació de l’activitat comercial.
 • Prestar serveis que redunden en benefici de les Cambres.

FUNCIONS DE GESTIÓ:

 • Tramitar programes públics d’ajuda a les empreses.
  Gestionar serveis públics.
 • Exercir les funcions públic-administratives que se li atribuïsquen, encomanen o deleguen.
 • Participar en projectes d’infraestructura i serveis comuns que afecten el conjunt de l’economia valenciana.
 • Participar i gestionar, en el seu cas, fons de la Unió Europea dirigits a la millora de la competitivitat de les empreses, el desenvolupament territorial i la generació de riquesa i ocupació en la Comunitat Valenciana.
 • Exercir activitats de mediació, així com d’arbitratge mercantil, quan per la naturalesa i l’àmbit territorial d’aquestes activitats siga requerit per les Cambres per a això i de conformitat amb la legislació vigent.

ÒRGAN CONSULTIU DE LA GENERALITAT:

Com a òrgan consultiu de la Generalitat, el Consell informa respecte a Projectes de normes emanades de les Administracions Públiques.

Així mateix, el Consell emet informes en defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

ACTIVITATS DE COORDINACIÓ I IMPULS D’ACCIONS DESENVOLUPADES PEL CONJUNT DE CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El Consell de Cambres ha impulsat i coordinat accions desenvolupades per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana dirigides a incrementar la competitivitat de les empreses valencianes. Aquestes accions s’estructuren entorn de les línies d’actuació, orientades cadascuna d’elles al compliment dels següents objectius:

 • Donar suport a la internacionalització de les empreses valencianes.
 • Facilitar als agents econòmics la formació adequada.
 • Oferir a les empreses informació i assessorament.
 • Millorar la qualitat i el nivell mediambiental de l’empresa valenciana.
 • Realitzar investigacions i estudis dinamitzadors de l’activitat econòmica.
 • Promoure i facilitar la cooperació internacional.

Les funcions públic-administratives d’àmbit autonòmic són atribuïdes al Consell de Cambres i executades per cada Cambra en la seua demarcació. El Consell de Cambres exerceix les funcions generals de direcció, coordinació, control i avaluació d’aquestes funcions públic-administratives i estableix els plans de treball necessaris per a garantir l’adequada coordinació d’aquestes, garantint l’eficàcia, imparcialitat, transparència i accessibilitat de les empreses de la Comunitat Valenciana a aquests serveis amb independència d’on es localitzen.

Per a l’acompliment d’aquestes funcions i prèvia autorització de la Conselleria que ostente les competències en matèria de comerç, el Consell pot promoure o participar en tota classe d’associacions, fundacions i societats civils o mercantils, així com establir els oportuns convenis de col·laboració.