D’acord amb la normativa aprovada pel Consell de la Generalitat Valenciana, aquestes són les principals funcions del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana

FUNCIONS DE CARÀCTER INSTITUCIONAL:

FUNCIONS DE CARÀCTER CORPORATIU:

FUNCIONS DE GESTIÓ:

ÒRGAN CONSULTIU DE LA GENERALITAT:

Com a òrgan consultiu de la Generalitat, el Consell informa respecte a Projectes de normes emanades de les Administracions Públiques.

Així mateix, el Consell emet informes en defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

ACTIVITATS DE COORDINACIÓ I IMPULS D’ACCIONS DESENVOLUPADES PEL CONJUNT DE CAMBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El Consell de Cambres ha impulsat i coordinat accions desenvolupades per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana dirigides a incrementar la competitivitat de les empreses valencianes. Aquestes accions s’estructuren entorn de les línies d’actuació, orientades cadascuna d’elles al compliment dels següents objectius:

Les funcions públic-administratives d’àmbit autonòmic són atribuïdes al Consell de Cambres i executades per cada Cambra en la seua demarcació. El Consell de Cambres exerceix les funcions generals de direcció, coordinació, control i avaluació d’aquestes funcions públic-administratives i estableix els plans de treball necessaris per a garantir l’adequada coordinació d’aquestes, garantint l’eficàcia, imparcialitat, transparència i accessibilitat de les empreses de la Comunitat Valenciana a aquests serveis amb independència d’on es localitzen.

Per a l’acompliment d’aquestes funcions i prèvia autorització de la Conselleria que ostente les competències en matèria de comerç, el Consell pot promoure o participar en tota classe d’associacions, fundacions i societats civils o mercantils, així com establir els oportuns convenis de col·laboració.