El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, integrat per les Cambres de Comerç d’Alcoi, Alacant, Castelló, Orihuela i València, es constitueix formalment pel Decret 81/1996 de 26 d’abril del Consell de la Generalitat Valenciana, com un «òrgan consultiu i de col·laboració amb la Generalitat Valenciana i restants institucions autonòmiques, i de representació, relació i coordinació de les Cambres de Comerç Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana».

Posteriorment, aquesta constitució es veu ratificada amb el reconeixement exprés del Consell, en la Llei de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, aprovada per les Corts Valencianes el 4 de desembre de 1997.

El 15 d’octubre de 2001, el Govern Valencià, publica el Decret 158/2001 pel qual aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, desenvolupant les disposicions de la Llei 11/1997 relatives a l’àmbit territorial, organització, funcionament, procediment electoral, règim econòmic i pressupostari, i relacions institucionals i intercamerals de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació i del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

El 2 d’abril de 2014, es va publicar en el Boletín Oficial del Estado la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.

I en l’àmbit autonòmic, el 8 d’abril de 2015, es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la Llei 3/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el 2 d’octubre de 2017 es va publicar en el DOCV el Decret 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell.

El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, d’ara en avant Consell, es configura com a corporació de dret públic i amb personalitat jurídica pròpia; té atribuïdes les funcions públic administratives d’àmbit autonòmic, previstes en la citada Llei 3/2015. Exercint les funcions generals de direcció, coordinació, control i avaluació d’aquestes, així com garantit l’eficàcia, imparcialitat, transparència i accessibilitat de les empreses de la Comunitat Valenciana amb independència d’on es localitzen.

El Consell i les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació que ho integren constitueixen un valuós instrument de col·laboració amb les institucions públiques, de suport als sectors econòmics i d’impuls al desenvolupament econòmic empresarial en la Comunitat Valenciana. Desenvolupen serveis fonamentals per a la modernització de les empreses en àrees com la informació, formació, assessorament, dinamització, innovació, promoció exterior i interior de les empreses, arbitratge i mediació, gestió de programes i serveis públics de millora de la competitivitat del teixit empresarial valencià, tant a l’interior com fora de la Comunitat Valenciana, donant suport a les empreses valencianes, especialment a les pimes.

de vertebració territorial arribant a tot el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana a través de les cinc Cambres existents, sent un interlocutor lleial i competent per al desplegament de polítiques públiques de la Generalitat en favor de les empreses. El Consell està subjecte a la tutela de la Generalitat Valenciana, sempre a través de la Conselleria que ostente les competències en matèria de comerç.

El Consell de Cambres té com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació de la Comunitat Valenciana, així com la coordinació, direcció i, en el seu cas, la gestió, de les competències públic-administratives que se li puguen atribuir.

Els òrgans de govern i administració del mateix so: el ple, el comité executiu i el president. En aquests òrgans estan representades les cinc Cambres de Comerç que integren el Consell: Alcoi, Alacant, Castelló, Orihuela i València.

Les Cambres són institucions centenàries profundament arrelades en els sectors econòmics valencians i amb una vivència directa de la problemàtica empresarial d’aquests, recollint experiència i coneixement de l’economia valenciana.

MISSIÓ DEL CONSELL:
El Consell de Cambres té com a missió: