Informació relativa a les funcions que desenvolupa la Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, la normativa que li resulta d’aplicació i l’estructura dels òrgans de govern.

 

Normativa aplicable

Normativa estatal
Normativa autonòmica

 

Funcions del Consell de Cambres Oficials de Comecio, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana

Article 32. Funcions (Llei 3/2015, de 2 d’abril de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana)

 1. Són competències atribuïdes al consell, que les exercirà directament o a través de les corresponents cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, les següents:
  1. Representar al conjunt de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana davant les administracions públiques, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya i altres entitats, públiques o privades, en l’àmbit autonòmic i estatal.
  2. Impulsar, coordinar i dirigir les actuacions comunes del conjunt de les cambres en la Comunitat Valenciana. Aquesta funció s’exercirà especialment en els plans camerals d’internacionalització i competitivitat establits en els articles 22 i 23 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, així com dels quals es pogueren derivar de les funcions públic-administratives contemplades en l’article 3 d’aquesta llei o en els plans que puguen desenvolupar-se per al conjunt de les cambres d’Espanya, d’acord amb l’administració estatal, quan afecte la Comunitat Valenciana en el seu conjunt.
  3. Realitzar la funció consultiva informant dels projectes de normes emanats de la Generalitat que afecten directament els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, en els casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic determine.
  4. Col·laborar amb la Generalitat, en els supòsits en què siga requerit per aquesta, informant o realitzant estudis, estadístiques, projectes, treballs i accions que afavorisquen el desenvolupament territorial i empresarial i la vertebració econòmica de la Comunitat Valenciana, especialment quan afecten l’ordenació del territori, la localització i ordenació comercial i industrial, el turisme, el medi ambient, l’emprenedoria i la competitivitat empresarial, la promoció exterior de la Comunitat Valenciana i les infraestructures que contribuïsquen a millorar l’eficiència empresarial.
  5. Assessorar a la Generalitat en temes referents al comerç, la indústria, els serveis i la navegació, a iniciativa pròpia o quan així siga requerit per aquesta, així com proposar-li quantes reformes estime necessàries per a la defensa i foment d’aquells.
  6. En els supòsits i amb les condicions i abast que establisca la Generalitat, li correspondrà, en el seu cas, tramitar programes públics d’ajudes i incentius a les empreses, gestió de serveis públics, acompliment de les funcions públic-administratives que se li atribuïsquen, encomanen o deleguen, i participar en aquells projectes d’infraestructures i serveis comuns que afecten el conjunt de la Comunitat Valenciana.
  7. Participar i gestionar, en el seu cas, fons de la Unió Europea dirigits a la millora de la competitivitat de les empreses, el desenvolupament territorial i la generació de riquesa i ocupació en la Comunitat Valenciana.
  8. Exercir activitats de mediació, així com d’arbitratge mercantil, quan per la naturalesa i l’àmbit territorial d’aquestes activitats siga requerit per les cambres per a això i de conformitat amb la legislació vigent.
  9. Representar al consell en l’òrgan superior de govern de les institucions firals, conforme al que es disposa en la corresponent normativa.
  10. Prestar altres serveis o realitzar altres activitats, a títol onerós o lucratiu, que redunden en benefici dels interessos representats per les cambres que ho integren.
  11. Qualsevol altra funció de caràcter públic-administratiu, que se li encomane o delegue per la Generalitat.
 2. Les funcions públic-administratives d’àmbit autonòmic seran atribuïdes al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació i executades per cada cambra en la seua demarcació. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana exercirà les funcions generals de direcció, coordinació, control i avaluació d’aquestes funcions públic administratives i establirà els plans de treball necessaris per a garantir l’adequada coordinació d’aquestes, garantint l’eficàcia, imparcialitat, transparència i accessibilitat de les empreses de la Comunitat Valenciana a aquests serveis amb independència d’on es localitzen. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana o qualsevol cambra de la Comunitat Valenciana podran assumir la prestació directa d’aquestes funcions públic administratives de conformitat amb el que es preveu en l’ordenament jurídic.
 3. Per a l’acompliment d’aquestes funcions i prèvia autorització de la conselleria que ostente les competències en matèria de comerç, el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana podrà promoure o participar en tota classe d’associacions, fundacions i societats civils o mercantils, així com establir els oportuns convenis de col·laboració.

Òrgans de govern

Els òrgans de govern i administració del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana són el Ple, el Comité Executiu i el President.

No poden formar part dels òrgans de govern i administració, ni ser nomenats, ni ocupar el lloc de Director o Directora General del Consell els qui estiguen inhabilitats per a ocupació o càrrec públic.

Organigrama