​Què és una cookie?<h3>Condicions generals d’ús del lloc web</h3>
Les presents Condicions Generals regulen l’ús del Lloc web d’Internet “www.camarascv.org” (el “Lloc web”) que el CONSELL CAMARAS CV (en endavant, denominat “el Consell”) posa a la seua disposició com a usuari (l'”Usuari”). La utilització del Lloc web suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús del Lloc web vigents a cada moment en què l’Usuari accedisca a aquest, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions ací establides, no haurà d’usar aquest Lloc web. Consell es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resulten d’aplicació. Així mateix, Consell es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Lloc web en qualsevol moment.
<h3>1. Objecte</h3>
A través del Lloc web, el Consell facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, informació i dades (els “Continguts”) posats a la disposició dels Usuaris pel Consell o per tercers proveïdors de serveis i continguts. El Consell es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació (incloent el “look-and-feel”), configuració i localització del Lloc web, així com els Continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.
<h3>2. Condicions d’accés i utilització del lloc web</h3>
<h3>2.1. Accés i utilització del Lloc web.</h3>
L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc web i/o dels Continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seua exclusiva responsabilitat. L’accés al Lloc web i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del Lloc web i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris. Consell podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Lloc web i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.
<h3>2.2. Ús Autoritzat del Lloc web i dels Continguts.</h3>
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web i dels Continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’Usuari haurà d’abstindre’s de (i) fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels Continguts; (ii) accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés; (iii) utilitzar el Lloc web i/o els Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que s’estableix en les presents Condicions Generals, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del Lloc web; (iv) provocar danys en els sistemes físics o lògics del Consell, dels seus proveïdors o de tercers; (v) introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Consell, dels seus proveïdors o de tercers, (vaig veure) intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del Consell, tercers proveïdors i altres usuaris; (vii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés; (viii) suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del Consell o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguen inserir-se en els Continguts; (ix) obtindre i intentar obtindre els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els Continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del Lloc web i/o dels Continguts.
<h3>2.3. Introducció de Links.</h3>
Aquells Usuaris que desitgen establir un enllaç, enllaç o link entre el seu lloc web i el Lloc web (el “Link”) hauran de complir les següents obligacions: (i) el Link únicament permetrà l’accés al Lloc web, però no podrà reproduir-lo de cap manera; (ii) no es crearà un frame ni un border environment sobre el Lloc web; (iii) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc web; (iv) no es declararà ni donarà a entendre que el Consell ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferits o anunciats en el lloc web en el qual s’estableix el Link; (v) el lloc web en el qual s’establisca el Link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Consell i/o a tercers, sense la seua autorització; (vaig veure) el lloc web en el qual s’establisca el Link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, o contraris a qualssevol drets de tercers. L’establiment del Link no suposa en cap cas l’existència de cap relació entre el Consell i el propietari i/o operador del lloc web en el qual s’establisca, ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part del Consell dels seus continguts i/o serveis. El Consell en cap cas respondrà de les conseqüències que pogueren derivar-se de la introducció de Links per part de tercers, ni dels continguts, informació i/o serveis oferits en els llocs web en els quals s’haja establit el Link.
<h3>3. Drets de propietat industrial i intel·lectual</h3>
L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els Continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el Lloc web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, “look-and-feel”, àudio i vídeo), pertanyen al Consell i/o a tercers. En cap cas l’accés al Lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’establisca expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus Continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte pel Consell o el tercer titular dels drets afectats.
El Consell autoritza els Usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els Continguts gratuïts i/o els elements inserits en el Lloc web; sempre que en tot cas s’indique l’origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparega el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seua reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seua modificació, alteració, o descompilación. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtindre el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracte.
<h3>4. Ús de tecnologia cookie</h3>
L’Usuari reconeix i accepta que el Consell podrà utilitzar cookies quan un Usuari navegue pel Lloc web. L’Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifique i rebutge la instal·lació de les cookies enviades pel Consell, sense que això perjudique la possibilitat de l’Usuari d’accedir als Continguts que no requerisquen identificació.
<h3>5. Exclusió de garanties i responsabilitat</h3>
<h3>5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Lloc web.</h3>
El Consell no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’haja establit un Link. Així mateix, el Consell no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguen derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al Lloc web o a aquells altres llocs amb els quals s’haja establit un Link; (ii) la interrupció en el funcionament del Lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament; (iii) la falta d’idoneïtat del Lloc web per a les necessitats específiques dels Usuaris i (iv) altres danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control del Consell.
Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus en el Lloc web, el Consell utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Lloc web. No obstant això, el Consell no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el Lloc web introduïts per tercers aliens al Consell que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, el Consell no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.
El Consell adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Lloc web i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, el Consell no garanteix que tercers no autoritzats no puguen tindre accés a la mena d’ús del Lloc web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, el Consell no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest accés no autoritzat.
<h3>5.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Lloc web.</h3>
El Consell no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris i/o tercers pogueren fer del Lloc web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest.
<h3>5.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts.</h3>
El Consell no edita els Continguts de tercers publicats en el Lloc web i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts. El Consell no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se de (i) la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i/o actualitat dels Continguts originats per tercers; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’Usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.
<h3>5.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els Links.</h3>
El Lloc web posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. Consell comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què estableix un link a les mateixes i el fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, Consell es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions d’aquests materials. En el cas que així ho estime oportú o li siga requerit per ordre judicial o administrativa, Consell remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringisquen la legislació aplicable i/o lesionen els drets de tercers.
<h3>6. Accions en cas d’incompliment</h3>
El Consell es reserva el dret a exercir quantes accions estiguen disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del Lloc web per part d’un Usuari.
<h3>7. Nul·litat parcial</h3>
La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals ací estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.
<h3>8. Llei aplicable i jurisdicció</h3>
La prestació del servei del Lloc web i les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web es regeixen per la llei espanyola. En la mesura en què així ho permeta la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, acorden sotmetre’s al procediment arbitral, d’acord amb el Reglament de la Cort d’Arbitratge de València instituïda en la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València.
<h3>Qualitat de la informació</h3>
<strong>El Consell</strong> desenvoluparà els esforços precisos per a evitar errors i, en el seu cas, reparar-los o actualitzar-los com més prompte millor, no podent garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.
<strong>El Consell </strong>podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu portal o en la seua configuració o presentació.